Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA PRODAJO TURISTIČNIH ARANŽMAJEV NA SPLETNI STRANI BELMONDO.SI

SPLOŠNA DOLOČILA

Belmondo je registrirana blagovna znamka podjetja Kompas Celje d.d. (v nadaljevanju Kompas Celje) za spletno prodajo turističnih aranžmajev. Kompas Celje je zgolj posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja in ne odgovarja za storitve na potovanjih oz. turističnih aranžmajih. Kompas Celje sklepa pogodbe v imenu organizatorja in za njegov račun, zato odgovarja zgolj za posredovanje. Odgovornost za korektno izvedbo turističnega aranžmaja nosi organizator potovanja, ki je tudi označen na potovalnih dokumentih in računu.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo tako na izvedbo posredovanja pri sklenitvi pogodbe s strani Kompasa Celje, kot tudi na izvedbo organizacije potovanja, za katero je odgovoren organizator potovanja.

Splošni pogoji poslovanja so usklajeni s splošnimi pogoji organizatorja potovanja, splošnimi pogoji poslovanja vsakega organizatorja potovanja, za katerega je pogodba sklenjena in so dostopni tudi na spletni strani, kjer je naročnik opravil rezervacijo in nakup aranžmaja ter bil nanje tudi opozorjen.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve na spletnem mestu Belmondo.si in se nanj nanašajo Splošni pogoji poslovanja.

Šteje se, da je naročnik seznanjen z določili teh Splošnih pogojev in navodil ter da jih sprejema od trenutka, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil storitev, ki je bila na voljo na spletni strani Belmondo.si.

Splošni pogoji poslovanja in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice - voucherja, ki jo skleneta potnik in Kompas Celje v imenu organizatorja potovanja.

POSTOPEK PRIJAVE

Za prijavo je potrebno izpolniti in poslati prijavnico. Na prijavnici je potrebno navesti vse podatke, ki so potrebni za izvršitev rezervacije oz. za pripravo ponudbe.
Na podlagi prijave potnik praviloma v elektronski obliki prejme ponudbo oz. račun, kjer so podrobno navedene vse storitve, ki jih vsebuje aranžma ter naziv organizatorja aranžmaja. Plačilo prijavnine oz. varščine velja kot potnikov sprejem ponudbe. Pogodba med organizatorjem aranžmaja in potnikom velja za sklenjeno, ko Kompas Celje na podlagi potnikovega plačanega dogovorjenega zneska varščine oz. prijavnine pisno potrdi rezervacijo. Od tega trenutka naprej v celoti stopijo v veljavo pričujoči Splošni pogoji in navodila za prodajo turističnih aranžmajev na spletni strani Belmondo.si. V primeru, da Kompas Celje prejme plačilo, v danem trenutku pa ni več prostih mest ali se je cena spremenila, se prejeti znesek, po navodilih plačnika vrne v čim krajšem možnem času, v kolikor plačnik ne izbere alternativne ponudbe.

Ob rezervaciji "na vprašanje"/na poizvedbo potnik plača rezervacijske stroške v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravno zavezujoče, tako za potnika kot za organizatorja, če odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi.

TOČNOST PODATKOV OB PRIJAVI

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Če s potnikom potujejo tudi otroci od 0 do 18 let mora ob prijavi navesti njihove rojstne podatke. Če je v bivalni enoti več oseb, kot jih je navedenih na dokumentih (voucherju), ima hotelir, lastnik namestitvene enote ali druga, za to pooblaščena oseba, pravico nenajavljene goste odsloviti ali pa bivanje z morebitnimi, iz tega naslova nastalimi upravičenimi stroški, zaračunati na kraju samem.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Kompasa Celje ali pooblaščeni agenciji ali pri kateri izmed bank na transakcijski račun Kompasa Celje d.d. oziroma trenutek, ko Kompas Celje v delovnem času prejme pisno dokazilo o vplačilu po elektronski pošti.

Prijavnina, ki jo potnik plača ob prijavi, praviloma znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno na ponudbi oz . računu. Preostali del plača potnik najmanj 15 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno na ponudbi oz. računu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in ravna Kompas Celje po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

Prijavnino mora potnik plačati praviloma v roku treh dni po prejetju ponudbe oz. računa.

Plačilni pogoji so lahko tudi drugačni. Predvsem v primerih, ko je od datuma prijave do datuma začetka potovanja samo nekaj dni. V teh primerih je praviloma potrebno celoten aranžma poravnati s plačilom celotnega zneska oz. vrednosti, v nekaterih primerih npr. pri Last minute aranžmajih pa celo v nekaj urah po potnikovemu prejemu ponudbe. Prav tako to velja za nakup letalskih vozovnic za katere velja, da jih je potrebno plačati v enkratnem znesku pred odhodom na potovanje.

Na vsaki ponudbi oz. računu, ki ga na podlagi prijave izstavi Kompas Celje so natančno navedeni plačilni pogoji oz. roki plačil.

CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom in zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.

O morebitni spremembi cene potovanja Kompas Celja potnika obvesti.

Organizator potovanja lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem. V tem primeru ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

O morebitni spremembi cen odgovorni organizator obvesti potnika pisno ali ustno najkasneje 20 dni pred začetkom potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe brez stroškov. Organizator pa preko Kompasa Celje potniku povrne vplačani znesek.

STORITVE, KI SO VŠTETE V CENO ARANŽMAJA

Če ni v programu oz. ponudbi drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku organizatorja potovanja v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

ODPOVED POTOVANJA S STRANI POTNIKA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. V tem primeru ima Kompas Celje oz. organizator aranžmaja s katerim je potnik sklenil pogodbo pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved: 

Pri nakupu letalskih vozovnic so morebitna vračila potniku zaradi odpovedi minimalna ali pa jih sploh ni. V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Kompas Celje poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (RSF).

Odpoved mora biti v pisni obliki. Pri načinu odpovedi po elektronski pošti, je potnik dolžan preveriti ali je odpoved prispela na pravi naslov. Kompas Celje ob prejemu odpovedi po elektronski pošti potrdi potniku prejem.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil organizator potovanja), s tem, da mora Kompas Celje in organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja. Morebitne stroške takšnih sprememb nosi potnik sam. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani organizatorja potovanja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

POTNIKOVA SPREMEMBA REZERVACIJE

Spremembe rezervacije s strani potnika, so mogoče le po splošnih pogojih odgovornega organizatorja potovanj. V primeru, da je sprememba potovanja mogoča, se poleg stroškov spremembe, ki jih zaračuna organizator, plača še administrativne stroške Kompasu Celje v višini 15 EUR na spremembo. V določenih primerih spremembe potovanja po potrditvi rezervacije niso mogoče. Kadar sprememba ni mogoča, se lahko naredi odpoved potovanja po splošnih pogojih in nova rezervacija.

V primeru rezervacije REDNIH LETALSKIH LINIJ spremembe običajno niso mogoče, niti ni mogoča sprememba imena potnika. Možna je le odpoved po splošnih pogojih in rezervacija nove letalske karte oz. po dogovoru z agentom v skladu s splošnimi pogoji tarife prodane vozovnice odgovornega letalskega prevoznika.

ODSTOPNINA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.

Sporazum o odstopnini velja v primeru uradnih pozivov (npr. vojaškega vpoklica), novonastale bolezni, poškodbe in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila.

Odstopnina znaša 5% cene aranžmaja.

Na ponudbi oz. računu se lahko posebej določi tudi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Ne glede na plačano odstopnino ima Kompas Celje v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 25 EUR po napotnici/voucherju.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima Kompas Celje oz. organizator potovanja pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne organizator preko Kompasa Celje potniku.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

Odpoved potovanja mora biti podana v pisni obliki in mora Kompas Celje doseči pred pričetkom potovanja. Potnik, ki je podal odpoved preko elektronske pošte, je dolžan preverit, ali je ta dosegla naslovnika. Kompas Celje v pisni obliki (preko elektronske pošte) potrdi sprejem odpovedi.

Zavarovanje rizika odpovedi oz. sporazum o odstopnini se mora skleniti na isti dan rezervacije aranžmaja.

ODPOVED POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Vsi organizatorji in letalski prevozniki si pridržujejo pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja v skladu z veljavno zakonodajo in evropskimi smernicami.

Do tovrstnih odpovedi ali sprememb lahko pride, če pred ali med izvajanjem programa pride do izrednih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, jih odstraniti ali se jim izogniti. Do spremembe dneva in časa odhoda lahko pride tudi zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile in spremembe smeri potovanja, v skladu z veljavnimi predpisi v potniškem prometu. V takem primeru potniki niso opravičeni do odškodnine. Organizatorji in Kompas Celje ne prevzemajo odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile. V takem primeru so potnikom lahko zagotovi storitev spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Kompas Celje potnika nemudoma obvesti.

V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do vračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Če organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici. 

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik naj nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti graja tudi na kraju samem predstavniku organizatorja potovanja oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Sicer pa je potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Kompas Celje le-te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije Kompas Celje ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Kompas Celje d.d., Glavni trg 1, 3000 Celje.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Kompas Celje take reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Če po krivdi organizatorja potovanja ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima organizator potovanja pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

Kompas Celje zgolj posreduje pri postopku reklamacije. Navedbe potnikov posreduje organizatorjem in dane odgovore posreduje potnikom.

PRODAJA REDNIH LETALSKIH KART

IZDAJA IN POŠILJANJE LETALSKIH VOZOVNIC

Preden naredite rezervacijo letalske karte preverite, če imate za vstop v namembno državo vse potrebne potovalne dokumente, vizume ter opravljena morebitna cepljenja. Potrebno je preveriti tudi čas veljavnosti dokumentov. Za nekatere države velja, da mora biti potni list veljaven vsaj še 6 mesecev od trenutka vstopa v državo.

Pri sami rezervaciji bodite pozorni na to, da v stolpce pravilno vnesete imena in priimke potnikov. Dogaja se, da potniki v stolpec, ki zahteva  vpis priimka vpiše svoje ime ali obratno. Zaradi tega je potrebno delati spremembe v rezervacijah, kar posledično pomeni tudi dodatne stroške. Imena in priimki potnikov morajo biti enaki tistim, ki jih imajo potniki v svojih potovalnih dokumentih.

Letalska karta je potniku oz. plačniku poslana takoj potem, ko agencija prejme dokazilo o plačilu. Če je bila rezervacija plačana s kreditno kartico boste v najkrajšem možnem času prejeli letalsko vozovnico v elektronski obliki.

Če potnik naredi rezervacijo in pošlje potrdilo o vplačilu izven delovnega časa potem agent ne more zagotoviti, da bo letalska vozovnica tudi izdana. Še posebej to velja za rezervacije, ki so narejene med vikendom. Priporočamo, da se rezervacije delajo vsaj 3 dni pred pričetkom potovanja. 

Potnik je dolžan sam preveriti, če ima za vstop v namembno državo vse potrebne potovalne dokumente, vizume ter opravljena morebitna cepljenja. Potrebno je preveriti tudi čas veljavnosti dokumentov. Za nekatere države velja, da mora biti potni list veljaven vsaj še 6 mesecev od trenutka vstopa v državo.

Delovni čas agencije:
Ponedeljek – Petek: 09:00 – 17:00 (rezervacije po telefonu, el. pošti in spletne rezervacije)
Sobota: 09:00 – 13:00 (samo za spletne rezervacije)
Nedelja in prazniki - zaprto

 ODPOVED ALI SPREMEMBA REZERVACIJ
Za večino izdanih letalskih vozovnic velja, da jim ni možno spreminjati datumov potovanja. V nekaterih primerih je to možno ob ustreznem doplačilu. Prav tako v primeru potnikove odpovedi letalski prevozniki praviloma ne vračajo sredstev. Ob nakupu letalske vozovnice na našem portalu ima potnik možnost vplačati zavarovanje odpovedi. V tem primeru dobi potnik vrnjeno kupnino po predhodno izpolnjenih pogojih in predloženih dokazilih (zdravniško spričevalo…).

 ZAMUDE,  IZGUBLJENA PRTLJAGA, ODPOVED PREVOZNIKA
Če ima letalo zamudo in so vsi vaši leti navedeni v okviru ene letalske vozovnice se takoj zglasite pri predstavniku letalske družbe na letališču, ki vam mora urediti vse potrebno, da boste do končne destinacije prispeli brez doplačila. To velja tudi v primerih, ko imate lete s prestopanjem na vmesnih letališčih. Če vaša prtljaga ni prispela morate kontaktirati predstavnika na letališču, ki vas bo napotil do ustrezne službe, kjer se naredi zapisnik. Potnik mora pri tem kot dokazilo predložiti svojo letalsko vozovnico s potrdilom o oddani prtljagi. Zapisnik se naredi tudi v primeru, če je prtljaga poškodovana. Točne informacije o pravicah potnikov v primeru neobičajnih razmere, zamud itd si lahko preberete na naslednji povezavi: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sl.htm

POGODBENA RAZMERJA MED POTNIKOM, AGENTOM IN LETALSKIM PREVOZNIKOM
Pri prodaji rednih letalskih kart nastopa  Belmondo (Kompas Celje d.d.) zgolj kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. Kompas Celje na noben način ne odgovarja za izvedbo leta. Kompas Celje ne odgovarja za izbiro prevoznika s strani potnikov. Potnik sam izbere prevoznika po svojih željah in kriterijih in za svojo izbiro odgovarja sam. Ko je potniku posredovana in izdana letalska vozovnica je s tem storitev Kompas Celje opravljena in zaključena, od tedaj naprej je potnik v neposrednem pogodbenem razmerju z odgovornim letalskim prevoznikom. Izdana letalska karta pomeni pogodbeno razmerje med potnikom in prevoznikom. Ob morebitni neizvedbi ali pomanjkljivi izvedbi leta, mora potnik zahtevek za nadomestilo za vplačano letalsko karto nasloviti neposredno na prevoznika. Kompas Celje lahko le pomaga pri posredovanju zahtevka in posredovanju povrnitve vplačila. V primeru stečaja letalskega prevoznika Kompas Celje ne odgovarja za povračilo že vplačanih vozovnic, zahtevek potnik naslovi direktno na letalskega prevoznika oz. v stečajno maso, pri tem pa Kompas Celje potniku lahko nudi pomoč pri posredovanju.

NAMESTITVE V APARTMAJIH

V primeru namestitve v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00. uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00. ure.

PRIMER POSAMEZNE PRIJAVE OB NAMESTITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko prepusti Kompasu Celje, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

ZIMSKI ARANŽMAJI

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato organizator potovanja ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje.

Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in organizator potovanja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje.

Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Kompas Celje oz. organizator potovanja po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

V primeru, da potniku ureja vizum Kompas Celje, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Kompas Celje potniku ne vrača.

Kompas Celje ne jamči za točnost informacij pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam.

Posredovanje Kompasa Celje pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Organizator potovanja ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram/kos prtljage pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

ODGOVORNOST ZA TOČNOST PREVOZNIKOV

Organizator potovanja ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Odgovornost organizatorja potovanja je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Organizator potovanja ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

ODPOVED ALI NEIZPOLNITEV PROGRAMA ZARADI ZAMUDE POTNIKA

Če se potnik zaradi nepredvidenih okoliščin, ki se mu lahko pripetijo na poti do letališča oz . do dogovorjenega mesta, kjer se prične potovanje tam ne pojavi se to pojmuje kot odpoved potovanja in se postopa v skladu s splošnimi pogoji organizatorja. Kompas Celjekot morebitni izvajalec prevoza (ki ga je posebej naročil potnik) do letališča oz . do dogovorjenega mesta, kjer se prične potovanje, v primeru zamude, ki je nastala zaradi nepredvidenih okoliščin med prevozom ne odgovarja za morebitno materialno ali kakršnokoli drugo škodo, ki nastane zaradi posledične neudeležbe na potovanju s strani potnika.

ODGOVORNOST ZA IZGUBLJENO OZ POŠKODOVANO PRTLJAGO

Organizator potovanja ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Organizator potovanja ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.)

IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika organizatorja potovanja.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Kompas Celje bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Kompas Celje ne odgovarja za verodostojnost slikovnega gradiva, prav tako ne za točnost podatkov, saj so le ti pridobljeni od različnih organizatorjev.

KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

Kategorije namestitvenih objektov (število zvezdic), navedene v ponudbah, so večinoma določene na podlagi lokalne oziroma nacionalne kategorizacije. To niso kategorizacije Kompasa Celje, zato Kompas Celje za njih ne odgovarja. Nekateri domači in tuji organizatorji počitnic in potovanj določenim hotelom oz.namestitvenim objektom, določijo tudi lastne kategorizacije in te kategorizacije v svojih ponudbah posreduje tudi Kompas Celje. Za tovrstne kategorizacije jamčijo dejanski organizatorji.

Potrebno je upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotelov višje kategorije.

Pri aranžmajih z oznako AI ( All Inclusive) , je potrebno pozorno prebrati opis storitev v programu oz. v ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb. Običajno je osnovna storitev AI polni penzion ( zajtrk, kosilo in večerja) ter všteta pijača pri obrokih.

UPORABA PODATKOV

Kompas Celje in organizator potovanja vse pridobljene podatke o potnikih varujeta v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Celju.

Celje, januar 2020

Prijava na e-novice

Želite biti na tekočem o naših posebnih ponudbah? Prijavite se na e-novice!